top of page
Växa.jpg

Välkommen till Norrlands Vita Villa

Ett skyddat boende där engagemang och respekt för varje individ är viktigt

Vi har en tro och en vilja att tillvarata de kunskaper och erfarenheter som varje människa bär med sig. Hos oss erbjuder vi en varm, ombonad och familjär miljö där individen sätts i fokus. Vår önskan är att göra gott för människor genom att skapa engagemang och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad.

Norrlands Vita Villa: Welcome

Om oss

Norrlands Vita Villa har ett helhetsperspektiv där förebyggande arbete ligger i fokus. Vi förbereder familjen för en framtid i trygghet där självförsörjning och eget boende är grundläggande förutsättningar och där barnen snabbt får en sin plats på för- och grundskolan. 


Boendet tar emot placeringar från hela landet och har stor erfarenhet av att möta verksamhetens målgrupp.

Personalen besitter akademisk utbildning eller annan form av eftergymnasial utbildning och hos oss finns följande kompetenser representerade på plats vid boendet eller i nära samverkan;

 • Socionom

 • Socionom/Utredare -Konsult

 • Socialpedagog

 • Familjebehandlare -Konsult

 • Förskollärare/samarbetar med Privat förskola/snabb inskolning

 • Lärare

 • Tolk

 • PATRIARK V2 och SARA V3 och Freda Riskbedömning

 • kompetens Autism och NPF 

boat-deck-calm-dawn-210288.jpg
Norrlands Vita Villa: About
Heja laget

Det är lätt att få kontakt med er och bemötandet känns mycket bra. Något vi uppskattade lite extra var möjligheten till hämtning och lämning. Vi kommer att använda oss av er igen om vi får behov av placering i framtiden och vi kommer absolut att rekommendera er till andra kommuner.

Jag har fått ett väldigt gott intryck av Norrlands Vita Villa. Hemtrevliga, ombonade lägenheter och engagerad och kompetent personal. Ni har visat stor flexibilitet och vilja till att samarbeta kring lösningar som passat både socialtjänsten och familjen.

Ni har varit oerhört tillmötesgående och vi uppskattar verkligen er tillgänglighet och vilja att möta oss i våra behov. Ert läge är fantastiskt vilket möjliggör både återhämtning och tid för reflektion. Vi kommer att anlita er om behov uppstår framöver.

Stort tack för ert engagemang och ert arbete. Ni har gjort stor skillnad på kort tid med olika insatser som vi från början inte trodde skulle vara möjliga. 
Att husdjur kan följa med är så viktigt och bra att ni kan lösa det.

Norrlands Vita Villa: Omdömen
Norrlands Vita Villa: Projekt
adult-background-beach-296282-1024x678_edited.jpg

Norrlands Vita Villa

Vår verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Norrlands Vita Villa är ett skyddat boende med bemanning i anslutning. NVV tar emot våldsutsatta från 21 år med eller utan barn. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och tar emot dygnet runt.

Hos oss får husdjuren följa med

Boendet består av fullt utrustade lägenheter, i  två av lägenheterna tar vi emot husdjur.

Hos oss ingår barnomsorg, inskolning sker oftast inom en vecka.

Norrlands Vita Villa erbjuder boende med självhushåll.

Vi erbjuder hämtning och transport till Norrlands Vita Villa.

Placering hos oss

Varje boende har en kontaktperson som vid behov kan delta vid möten och vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter. Varje vecka kan de boende boka in samtalstid och erhålla stödsamtal. Dessa stödsamtal ersätter inte behandlande kontakter som t.ex. psykolog/psykiatriker eller andra sjukvårdande insatser.

Vid ankomst får våra gäster en information som är tänkt att underlätta vistelsen och planering av framtiden. Den innehåller ansvarsområden att ta hänsyn till samt kontakter som kan vara bra att känna till samt aktiviteter som är möjliga att delta på eller skapa själva. Här finns utrymme för våra gäster att skriva ner frågor och funderingar som uppkommer vid vistelsen samt de mål som upparbetas tillsammans med kontaktpersonen.

Hos oss är målet att på 6 månader så ska vi kunna slussa ut en familj för att kunna vara redo att fortsätta sitt liv med ny kunskap och egen riskbedömning med sig, detta i samråd med placerande socialtjänst, vi stöttar i att planera vidare sitt liv i bostads sökande, arbete.

Vi arbetar akut och ej behandlande.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet är något som arbetas med fortlöpande under hela vistelsen. Planering sker kring säkerhet och resonemang förs kring vad det innebär för våra gäster. 

Boendet har skalskydd i form av lås och larm, hand larm finns även i varje lägenhet, säkerhetsdörrar av hög klass.

Det viktigaste säkerhetsarbetet består dock av förebyggande åtgärder och stärkande insatser för individen vilket bl.a. innebär att vi samtalar kring att inte röja vistelseadress, stänga av sociala medier, byta telefonnummer och ansöka om sekretessmarkering/Skyddad Folkbokföring. 

Vid behov och i samråd med ansvarig handläggare ska gästerna som bor på Norrlands Vita Villa tillsammans med sin kontaktperson sätta upp mål och identifiera primära och långsiktiga behov av stöd. Primärt utgår dessa samtal utifrån gällande genomförandeplan.  

Barn i boendet

Barn som bevittnat våld kan få bestående känslomässiga men om det inte sätts in rätt insatser för både barn och förälder i tid. Vi har därför stort fokus på barnet och föräldraskapet och har möjlighet att erbjuda föräldrastöd. Vi vill att barnen ska känna sig sedda, trygga och viktiga och därför ger vi barnen en separat introduktion och möjlighet till enskilda stödsamtal.

Varje barn handläggare på socialtjänsten gör en genomförandeplan, där kan vi vara behjälpliga, om så önskas. Kring barnens behov för att på så sätt öka chansen att barnen tidigt får den hjälp som de behöver. 

De barn som bevittnat eller utsatts för våld erbjuds kris stödjande samtal enl. Trappan modellen.  

Boendet erbjuder samtalsstöd till både den våldsutsatta vuxne som till det/de medföljande barn /barnen samt pedagogisk barnverksamhet. Barnen erbjuds skola alternativt barnomsorg.

Vid behov sker även samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Stöd, aktiviteter och utslussning

Hos oss får vuxna och barn möjlighet att i lugn och ro bearbeta sina upplevelser och möjlighet att skapa en fungerande vardag som är hållbar på sikt.

Boendet erbjuder stödsamtal där fokus ligger på den inre styrkan och med målsättningen att starta en planering inför framtiden. När familjen har funnit en inre trygghet och har en upplevelse av att de har en stabil grund att stå på, påbörjas ett förberedelsearbete i att planera för framtiden. 

En kontakt kan erbjudas under utslussningsfasen och detta sker i samråd med handläggare. Norrlands Vita Villa samverkar med ett fastighetsbolag och har möjlighet att vara behjälpliga med hyreskontrakt, i den mån de har lediga lägenheter , och om gästen har skulder hos kronofogden.

Vårt mål är att alla ska få leva ett självständigt liv fritt från hot, våld och förtryck!

Boende för stora familjer

Vi kan erbjuda skyddat boende för vuxna med många barn. Vi har boenden med upp till 7 sängplatser + spjälsäng.

20220721_191406.jpg

Tjänster

Norrlands Vita Villa: Inventory

Norrlands Vita Villa  tar emot gäster dygnet runt och erbjuder vid behov transportservice. 

Är du privatperson och behöver snabb hjälp kontakta socialtjänsten/kvinnojouren i din kommun, kvinnofridslinjen 020-505050 eller ring 112.


Telefonnummer till Norrlands Vita Villa är 070-283 38 66

Norrlands Vita Villa samarbetar med erfaren personal som vid behov kan bistå socialtjänsten med olika tjänster och avlasta placerande handläggare. Vi skräddarsyr efter behov. Det kan handla om tillfällig kompetensförstärkning men även förstärkning under en längre tid. Kontakta oss för att se om vi kan hitta den medarbetare du söker.


Välkommen att ringa 070-283 38 66 vid frågor och funderingar!

Norrlands Vita Villa har en etablerad samverkan med för- och grundskolan där säkerhetsaspekten ligger i fokus. Skolan kan vid behov erbjudas handledning i att möta barn som varit utsatta för våld samt få viktig information och stöd i frågor som rör barnets säkerhet. Norrlands Vita Villa har upparbetade rutiner kring barnets skolgång som kontinuerligt kommuniceras och följs upp tillsammans med för- och grundskolan.

Daglig tillsyn genomförs varje dag för att kontinuerligt bibehålla en god kontakt med våra gäster.  Återkoppling sker genom skriftliga och muntliga rapporter för att utvärdera situationen och identifiera kompletterande behov av stöd och samtal.

Vägledande samtal sker utifrån den genomförandeplan som skapats och som är baserad på placerande myndighets uppdrag och gästens behov. Våra gäster får hjälp med att skapa nya strategier som kräver beteendeförändringar och med det även stöd i att utföra dessa förändringar. Vi ser vikten av att följa upp insatsen med gästen men det sker även en återkoppling till placerande handläggare genom regelbundna muntliga rapporter vilket ger en beskrivning av gästens process men även kring insatsens effekt. 


Vanliga områden som önskas vägledning i;


Hur kan jag bli trygg i min föräldraroll?

 • Medberoendesamtal

 •  Hur skapar jag en trygg miljö för mig och min familj?

 • Hitta styrkan och mod att börja om

 •  Vanliga reaktioner och känslor när jag lämnat en miljö som inneburit hot och våld

 • Förmedla och underlätta kontakter med olika myndigheter

 • Stöd i att leta ny bostad och söka arbete.

 • Fokus på hälsa genom att uppmärksamma vikten av kost, hygien och motion.

·      Stöd i privatekonomi och strukturer kring det egna boendet.

Detta ingår i placeingen

I vissa fall krävs akuta åtgärder i början eller under en utredningstid där det enbart finns knapphändiga uppgifter att tillgå och där den heltäckande bilden är svår att få fram. Norrlands Vita Villa förmedlar kontakter med konsulter som tillsammans med ansvarig handläggare förstärker utredningens kvalitet och rättssäkerhet genom att erbjuda observationsbeskrivningar.  

Observationerna fokuserar på barnet och förälderns samspel, samt föräldraförmågan. Observationerna sker vid tre tillfällen per vecka i max 10 veckor. Bedömningens grunder kommuniceras med föräldern och innefattar en delaktighet från föräldern genom att: 

 •    De får ta del av frågeställningar som ska besvaras och beskrivningar som ska dokumenteras.

·      Föräldrarnas åsikter och tankar kring observationsbeskrivningen framgår i dokumentationen.Kostnad varierar efter omfattning av insats och priset fastställs tillsammans med placerande myndighet.

Fakturering sker i slutet av varje månad.

Vi erbjuder även många olika skräddarsydda tjänster för att täcka de behov som uppstår hos våra gäster.


Här är ett axplock av tjänster som kan erbjudas:

 • Stöd vid aktiviteter/möten på annan ort

 • Flytthjälp

 • Utslussningsstöd

 • Umgängesstöd

 • Samverkan med andra myndigheter

 • Inskolning på förskola, skola eller fritids

asking-blur-close-up-255527.jpg

Priser och bokningsregler

Norrlands Vita Villa: Services

Priser

Kontakta oss för Prisuppgifter
0702833866

Bokningsregler

Ingen uppsägningstid. Placerande myndighet har betalningsansvar beträffande dygnsavgifter så länge som klienten uppehåller sig i våra fastigheter oavsett längd på̊ eventuellt placeringsbeslut. Endast de klienter som beställningen avser får bo i boendet.

Norrlands Vita Villa

Nedan ser du några interiörbilder från vårt boende

Kök
Vardagsrum
Kök
20220824_150047.jpg
20220824_145921.jpg
Norrlands Vita Villa: Fotogalleri

Kontakt

Vi vill gärna prata med dig så kontakta oss via epost eller telefon:

Epost: info@norrlandsvitavilla.se 

Telefon: 070-283 38 66

Norrlands Vita Villa: Opening Hours
bottom of page